Board Members

Kamal Bikram Karki

Chairman

Narayan Kumar Karki

Vice-chairperson

Laxmi Karki Budathoki

Treasurer

Sujan Bikram Karki

Secretary

Sita Devi Baral

Board Member

Nirmala Karki Khadka

Board Member

Sudip Bikram Karki

Board Member

Jagat Bahadur Karki

Senior Advisor

DB Basnet

Senior Advisor